SV: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Vidar Lund vl at norskbibliotekforening.no
Tue Sep 29 09:23:54 CEST 2020


Hei,

Helsebiblioteket.no er eit døme på ei nasjonal teneste som frikjøper lisensar til bruk for ålmenta. Vi i Norsk Bibliotekforening jobbar for å få fleire slike tilbod. Det er eit problem at frå du som bachelor- eller masterstudent har tilgang til all verdas informasjon, så mistar du truleg alt når du byrjar i arbeidslivet. Nokre heiderlege unnatak finst sjølvsagt, som helseføretaka og innanfor jussen, men som ingeniør i ein kommune manglar du truleg dei fleste databasane du nytta i studiet. Det same gjeld gjerne lærarar. Gode døme på fag som burde hatt nasjonale lisensar er pedagogikk/didaktikk, arbeidsmiljø/HMS, juss - det er i grunnen fantasien som set grenser.

Dette vil ikkje vera billig, men det vil vera låge transaksjonskostnader samanlikna med eit system der ein skal drive individuell fakturering og tilgangskontroll. Eit alternativ er òg å bruke "hotspot"-modellen som m.a. Pressreader nyttar. Dvs. at du må møte opp på eit bibliotek, gå inn i tenesta frå biblioteket sitt trådlause nett på din dings/PC, og så ha tilgang i ei veke eller ein månad same kor du er.

Beste helsing
Vidar Lund
Leiar i Norsk bibliotekforening
Tlf. 40211624

www.norskbibliotekforening.no
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Tore Ferner
Sendt: mandag 28. september 2020 16:10
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Hei,

Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona er nå over:
https://www.nb.no/utvidet-tilgang/

Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos UNIT eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man er knyttet til rett type institusjon.

Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer pes, særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et villniss av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske forenklingene som Feide?

Feide:
https://www.feide.no/

Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang til ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:

- sivile organisasjoner
- skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
- amatører

  - - -

Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:

Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre mening å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er sensitivt (fx pga personvern).
Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke det innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og administrasjonsbekymmer håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere eventuelle merutgifter for UNITs abonnementer.
Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en Feide-plug-in for betalende individer??

Bare et idémyldringsinnfall.

Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen ville jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis på biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)

Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en generalisering av Feide en dårlig idé, men likevel...

Mvh
Tore Ferner
--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge


More information about the Biblioteknorge mailing list