Undersøkelse av folkebibliotekenes tilpassning for eldre brukere

Grethe Swan Hellem ghe043 at post.uit.no
Mon Feb 22 14:19:27 CET 2021


Hei

Jobber du på et folkebibliotek og har tid til noen spørsmål?

Det blir stadig flere eldre i Norge, og de eldre holder seg aktive og selvstendige lengre enn tidligere. Folk over 65 er ganske ivrige brukere av bibliotekene, men med en stadig mer digitalisering av informasjon og tjenester, er jeg redd for at denne aldersgruppen blir glemt. Forskning viser at det er viktig for eldre å ha tilgang til bibliotek, både som møteplass, for å få informasjon og for underholdning. Det er flere helsefremmede effekter av for eksempel høytlesing og læring blant eldre, og jeg vil se på hva de lokale bibliotekene kan bidra med på dette området. ​

Jeg vil prøve å finne ut av bruken og behovet til denne aldersgruppen, hvordan en kan nå ut til dem, og om det er mulig å få til et tilbud på institusjoner og boliger for eldre.
Svarene vil være til hjelp i min semesteroppgave i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap på UiT.

Håper du har tid til å svare på noen spørsmål om ditt folkebibliotek har noen tiltak rettet mot denne brukergruppa.

Du kan benytte dette spørreskjemaet (google forms) eller svare på denne mailen.

https://forms.gle/fsotmNfSPmp6mdhr5

Spørsmålene er:

 1. Hvor mye blir biblioteket brukt av de i aldersgruppen 65+? (Sammenlignet med andre brukere. )
 2.  Hvilke tjenester benytter de seg av? (Sammenlignet med de andre brukerne)
 3. Hva gjør ditt lokale bibliotek for å nå ut med informasjon til de eldre brukerne?
 4. Hvilke tiltak og aktiviteter har dere nå, rettet mot de over 65?
(Med dette menes tiltak som for eksempel innkjøp av bøker rettet mot den aldersgruppen, ekstra belysning ved sittegrupper og informasjonshefter tilpasset interessene/behovet til de over 65. Med aktivitet, mener jeg ting som bokbad, høytlesing, kurs og lignende rettet mot samme aldersgruppe.)
 5. Har dere noe tiltak eller aktiviteter rettet mot eldre på institusjon eller i eldreboliger, i så fall hva?
 6. Er det noe annet jeg burde vite om eldre og bruk av bibliotek?
 7. Hva vil du si er satsningsområdet for ditt bibliotek?

Lange og korte svar mottas med stor takk!

Mvh
Grethe Swan Hellem

ghe043 at post.uit.no

Student på UiT, Universitetet i Tromsø
Bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20210222/8d1bbf64/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list