Praksisplasser

Tor Arne Dahl torad at oslomet.no
Thu Oct 29 08:50:40 CET 2020


Kjære biblioteknorge!

Vi har fortsatt et stort behov for praksisplasser for våre andreårsstudenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap i perioden 4. januar - 5. februar 2021, og håper dere vil hjelpe oss.

Andreårspraksis dette studieåret er svært spesielt:


·         Studentene fikk ikke gjennomført førsteårspraksis på ordinær måte i mai på grunn av koronarestriksjonene i samfunnet. De er derfor svært motiverte for praksisarbeid.

·         Dette er siste gang denne typen praksis gjennomføres fordi vi introduserer et nytt bachelorprogram for studentkullene som starter fra og med studieåret 2020-2021. I den nye programplanen er det én praksisperiode som gjennomføres fem uker før påske.

Om andreårspraksis: Studentene gjennomfører et feltarbeid som del av emnet «BIBPRAK2 Undersøkelsesmetoder i teori og praksis», der studentene blant annet har øvd seg på å utforme spørreskjemaer, lage intervjuguider, gjennomføre intervjuer og bearbeide innsamlede data. I løpet av feltarbeidet skal studentene bruke 10 dager på å gjennomføre en undersøkelse som praksisstedet kan ha interesse og nytte av. De resterende 15 dagene av praksisperioden skal være ordinær praksis i biblioteket.

Mer informasjon finner dere på <https://student.oslomet.no/informasjon-til-praksissted-for-praksis-2-ar>.

Dersom dere har anledning til å ta imot en student, ber vi dere gi oss en tilbakemelding på dette skjemaet: <https://nettskjema.no/a/157925>.

Som vanlig har vi stort behov for praksissteder i Oslo og omegn, men i år ønsker vi også å komme i kontakt med potensielle praksissteder andre steder. Studentene må ikke nødvendigvis være til stede fysisk på praksisstedet hver dag, men kan heller delta i virksomheten gjennom videosamtaler og -møter. Dette er jo hverdagen på mange arbeidsplasser i dag.

Ta gjerne kontakt dersom dere har ytterligere spørsmål.

Vi håper på velvilje fra dere!

Vennlig hilsen

Tor Arne Dahl, instituttleder
Kim Tallerås, studieprogramkoordinator
Randi Nøkleby Østvedt, seniorrådgiver

--
Tor Arne Dahl
OsloMet - storbyuniversitetet
Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20201029/41f73fe6/attachment.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list