Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Anders Ericson frilanders at gmail.com
Tue Sep 29 20:50:00 CEST 2020


Takk for viktige presiseringar frå Frode Bakken. Men røynslene med å møte
opp utanfrå og få slik hjelp varierer sterkt. Til dømes hadde ikkje Kjartan
Fløgstad direkte suksess på UBO i 2017:

   1.
   https://bibliotekettarsaka.com/2017/05/20/situasjonen-for-ikke-autoriserte-statsintellektuelle/
   2.
   https://bibliotekettarsaka.com/2017/06/09/flogstads-fjernlansforviklingar-del-2/

Og det er mange fleire kommunar utan enn med UH-bibliotek

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com


tir. 29. sep. 2020 kl. 20:01 skrev Frode Bakken <Frode.Bakken at usn.no>:

> Forsøk på svar men andre kan nok svare bedre.
>
>
>
> Feide er et digitalt sambandssystem for først og fremst universitet og
> høgskoler men vel også for andreaktører innen utdanning og forskning
>
>
>
> https://www.feide.no/
>
>
>
> Det dreier seg vel mye om sikker innlogging
>
>
>
> Utover det er det ikke så mye som er likt
>
>
>
> Et eksempel:
>
>
>
> USN om er tidligere Høgskolene i Telmark, Buskerud og Vestfold har midler
> til å abonnere på en del online-tjenester – med andre ord databaser m.v.
>
>
>
> I motsetning til Høgskolen Innlandet eller NTNU . begge disse andre kan ha
> tilgang til andre baser osv
>
>
>
> Med andre ord: Feide er et system for å gitilgang men tilgangen avhenger
> av hva din egen institusjon har råd til å betale for
>
>
>
> Det er viktig å ta med at alle borgere i Norge kan møte opp på en campus
> for univ eller høgskole og i rimelig grad god service fra ansatte samt
> tilgng til databaser som nevnt tidligere
>
>
>
> Det vil heller ikke normalt være noe problem med å få en utskrift av en
> artikkel man har funnet i en av de «lukkede» basene
>
>
>
> Med hilsen
>
>
>
> Frode Bskken
>
>
>
> *Fra:* Biblioteknorge <
> biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> *På vegne av*
> Anders Ericson
> *Sendt:* tirsdag 29. september 2020 10:11
> *Til:* Vidar Lund <vl at norskbibliotekforening.no>
> *Kopi:* biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> *Emne:* Re: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang
> til digitalisert litteratur/artikler?
>
>
>
> I tillegg til det Vidar nemner, må Open Access og Plan S vere
> «hovudsporet» for å nå målet vi snakkar om.
>
>
>
> Når det gjeld å bruke lokale bibliotek, altså Vidar sitt siste avsnitt:
> Kan nokon her gjere detaljert greie for skilnaden mellom kva ein får
> gjennom Feide og kva ein får som vanleg brukar av eit folkebibliotek?
>
>
>
> Og: Er dét ein får tilgang til i eit folkebibliotek identisk med dette (då
> er det mindre enn Feide):
>
> https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Fressurser%2Fe-ressurser%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192858147&sdata=ipV0PlCrrtYSOO1ubtfrXserrYJxJ7IZO56XPdiFots%3D&reserved=0>
>
> Eg har altså ikkje klart å finne ei oversikt over kva eit folkebibliotek
> maksimalt kan få tilgang til. Ei slik oversikt bør NB lage, om ho ikkje
> finst.
>
>
>
> Vidar nemner problema for yrkesfolk, men her er frilansarar (som
> underteikna, gjennom tjue år) endå dårlegare stilte, utan arbeidsgjevar til
> å betale noko som helst. Og rundt i kommunane finst det også tusenvis av
> kunnskapssøkjarar og -produsentar som treng tilgang.
>
>
>
> Kombinasjonen «Feide-tilgang» og meirope bibliotek store delar av dagen
> kan vere med på å sikre det biblioteknettverket vi har igjen. Apropos
> forslag i førre veke om ein nærbibliotekreform
>
>
> https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/21/koyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2020%2F09%2F21%2Fkoyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192868102&sdata=LwMnPkCK18gaFa8PpDCDmo%2Bujam2C9oClZ4v5otMQxA%3D&reserved=0>
>
>
> Helsing
> Anders Ericson
> +4797775170
>
> https://bibliotekettarsaka.com
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192868102&sdata=4bdRxHeVx6pEz0PNRAiXb9iRjbYkNfX%2BywrtjlUjiMY%3D&reserved=0>
>
>
>
>
>
> tir. 29. sep. 2020 kl. 09:24 skrev Vidar Lund <
> vl at norskbibliotekforening.no>:
>
> Hei,
>
> Helsebiblioteket.no er eit døme på ei nasjonal teneste som frikjøper
> lisensar til bruk for ålmenta. Vi i Norsk Bibliotekforening jobbar for å få
> fleire slike tilbod. Det er eit problem at frå du som bachelor- eller
> masterstudent har tilgang til all verdas informasjon, så mistar du truleg
> alt når du byrjar i arbeidslivet. Nokre heiderlege unnatak finst sjølvsagt,
> som helseføretaka og innanfor jussen, men som ingeniør i ein kommune
> manglar du truleg dei fleste databasane du nytta i studiet. Det same gjeld
> gjerne lærarar. Gode døme på fag som burde hatt nasjonale lisensar er
> pedagogikk/didaktikk, arbeidsmiljø/HMS, juss - det er i grunnen fantasien
> som set grenser.
>
> Dette vil ikkje vera billig, men det vil vera låge transaksjonskostnader
> samanlikna med eit system der ein skal drive individuell fakturering og
> tilgangskontroll. Eit alternativ er òg å bruke "hotspot"-modellen som m.a.
> Pressreader nyttar. Dvs. at du må møte opp på eit bibliotek, gå inn i
> tenesta frå biblioteket sitt trådlause nett på din dings/PC, og så ha
> tilgang i ei veke eller ein månad same kor du er.
>
> Beste helsing
> Vidar Lund
> Leiar i Norsk bibliotekforening
> Tlf. 40211624
>
> www.norskbibliotekforening.no
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norskbibliotekforening.no%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192868102&sdata=HC5pfBsdOVfYEGH353eBM%2FLIgYgpndVotUFh28zHyuM%3D&reserved=0>
>
>
>
>
> -----Opprinnelig melding-----
> Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>
> På vegne av Tore Ferner
> Sendt: mandag 28. september 2020 16:10
> Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> Emne: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til
> digitalisert litteratur/artikler?
>
> Hei,
>
> Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona er
> nå over:
> https://www.nb.no/utvidet-tilgang/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Futvidet-tilgang%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192878060&sdata=PpkvrN47zqXByzEhL6yDIzpyDCAJj9YRCnN5Vmi7Okw%3D&reserved=0>
>
> Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos UNIT
> eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man er
> knyttet til rett type institusjon.
>
> Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer pes,
> særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et villniss
> av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
> Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske
> forenklingene som Feide?
>
> Feide:
> https://www.feide.no/
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feide.no%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192878060&sdata=M4v9ehD6sDXVpzKjtB1WxxJcH4xrG3fyUJ0zxJ4JFWM%3D&reserved=0>
>
> Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang til
> ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:
>
> - sivile organisasjoner
> - skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
> - amatører
>
>   - - -
>
> Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:
>
> Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre mening
> å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
> utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
> UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere
> eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot
> individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert
> kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
> Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot
> Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er
> sensitivt (fx pga personvern).
> Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med
> spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke det
> innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og administrasjonsbekymmer
> håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere eventuelle merutgifter for
> UNITs abonnementer.
> Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en
> Feide-plug-in for betalende individer??
>
> Bare et idémyldringsinnfall.
>
> Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med
> bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen ville
> jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av
> organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter
> skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis på
> biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)
>
> Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en generalisering
> av Feide en dårlig idé, men likevel...
>
> Mvh
> Tore Ferner
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailman.kunnskapsallmenning.no%2Fmailman%2Flistinfo%2Fbiblioteknorge&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192888017&sdata=RGjxnU8il6xpECu6stt5Ph3kqKTBFJrOkAX%2FGKqRQN8%3D&reserved=0>
> --
> Biblioteknorge mailing list
> biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
> http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge
> <https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailman.kunnskapsallmenning.no%2Fmailman%2Flistinfo%2Fbiblioteknorge&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192888017&sdata=RGjxnU8il6xpECu6stt5Ph3kqKTBFJrOkAX%2FGKqRQN8%3D&reserved=0>
>
>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/f161dab2/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list