SV: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Frode Bakken Frode.Bakken at usn.no
Tue Sep 29 20:01:40 CEST 2020


Forsøk på svar men andre kan nok svare bedre.

Feide er et digitalt sambandssystem for først og fremst universitet og høgskoler men vel også for andreaktører innen utdanning og forskning

https://www.feide.no/

Det dreier seg vel mye om sikker innlogging

Utover det er det ikke så mye som er likt

Et eksempel:

USN om er tidligere Høgskolene i Telmark, Buskerud og Vestfold har midler til å abonnere på en del online-tjenester – med andre ord databaser m.v.

I motsetning til Høgskolen Innlandet eller NTNU . begge disse andre kan ha tilgang til andre baser osv

Med andre ord: Feide er et system for å gitilgang men tilgangen avhenger av hva din egen institusjon har råd til å betale for

Det er viktig å ta med at alle borgere i Norge kan møte opp på en campus for univ eller høgskole og i rimelig grad god service fra ansatte samt tilgng til databaser som nevnt tidligere

Det vil heller ikke normalt være noe problem med å få en utskrift av en artikkel man har funnet i en av de «lukkede» basene

Med hilsen

Frode Bskken

Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no> På vegne av Anders Ericson
Sendt: tirsdag 29. september 2020 10:11
Til: Vidar Lund <vl at norskbibliotekforening.no>
Kopi: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no
Emne: Re: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

I tillegg til det Vidar nemner, må Open Access og Plan S vere «hovudsporet» for å nå målet vi snakkar om.

Når det gjeld å bruke lokale bibliotek, altså Vidar sitt siste avsnitt: Kan nokon her gjere detaljert greie for skilnaden mellom kva ein får gjennom Feide og kva ein får som vanleg brukar av eit folkebibliotek?

Og: Er dét ein får tilgang til i eit folkebibliotek identisk med dette (då er det mindre enn Feide):
https://www.nb.no/ressurser/e-ressurser/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Fressurser%2Fe-ressurser%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192858147&sdata=ipV0PlCrrtYSOO1ubtfrXserrYJxJ7IZO56XPdiFots%3D&reserved=0>
Eg har altså ikkje klart å finne ei oversikt over kva eit folkebibliotek maksimalt kan få tilgang til. Ei slik oversikt bør NB lage, om ho ikkje finst.

Vidar nemner problema for yrkesfolk, men her er frilansarar (som underteikna, gjennom tjue år) endå dårlegare stilte, utan arbeidsgjevar til å betale noko som helst. Og rundt i kommunane finst det også tusenvis av kunnskapssøkjarar og -produsentar som treng tilgang.

Kombinasjonen «Feide-tilgang» og meirope bibliotek store delar av dagen kan vere med på å sikre det biblioteknettverket vi har igjen. Apropos forslag i førre veke om ein nærbibliotekreform
https://bibliotekettarsaka.com/2020/09/21/koyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F2020%2F09%2F21%2Fkoyr-debatt-no-tid-for-naerbibliotekreform%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192868102&sdata=LwMnPkCK18gaFa8PpDCDmo%2Bujam2C9oClZ4v5otMQxA%3D&reserved=0>

Helsing
Anders Ericson
+4797775170
https://bibliotekettarsaka.com<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotekettarsaka.com%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192868102&sdata=4bdRxHeVx6pEz0PNRAiXb9iRjbYkNfX%2BywrtjlUjiMY%3D&reserved=0>


tir. 29. sep. 2020 kl. 09:24 skrev Vidar Lund <vl at norskbibliotekforening.no<mailto:vl at norskbibliotekforening.no>>:
Hei,

Helsebiblioteket.no er eit døme på ei nasjonal teneste som frikjøper lisensar til bruk for ålmenta. Vi i Norsk Bibliotekforening jobbar for å få fleire slike tilbod. Det er eit problem at frå du som bachelor- eller masterstudent har tilgang til all verdas informasjon, så mistar du truleg alt når du byrjar i arbeidslivet. Nokre heiderlege unnatak finst sjølvsagt, som helseføretaka og innanfor jussen, men som ingeniør i ein kommune manglar du truleg dei fleste databasane du nytta i studiet. Det same gjeld gjerne lærarar. Gode døme på fag som burde hatt nasjonale lisensar er pedagogikk/didaktikk, arbeidsmiljø/HMS, juss - det er i grunnen fantasien som set grenser.

Dette vil ikkje vera billig, men det vil vera låge transaksjonskostnader samanlikna med eit system der ein skal drive individuell fakturering og tilgangskontroll. Eit alternativ er òg å bruke "hotspot"-modellen som m.a. Pressreader nyttar. Dvs. at du må møte opp på eit bibliotek, gå inn i tenesta frå biblioteket sitt trådlause nett på din dings/PC, og så ha tilgang i ei veke eller ein månad same kor du er.

Beste helsing
Vidar Lund
Leiar i Norsk bibliotekforening
Tlf. 40211624

www.norskbibliotekforening.no<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.norskbibliotekforening.no%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192868102&sdata=HC5pfBsdOVfYEGH353eBM%2FLIgYgpndVotUFh28zHyuM%3D&reserved=0>
-----Opprinnelig melding-----
Fra: Biblioteknorge <biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge-bounces at mailman.kunnskapsallmenning.no>> På vegne av Tore Ferner
Sendt: mandag 28. september 2020 16:10
Til: biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
Emne: Individ-variant av Feide (eller plug-in) for enkel tilgang til digitalisert litteratur/artikler?

Hei,

Særordningen med tilgang til norske tidsskrifter for alle under Korona er nå over:
https://www.nb.no/utvidet-tilgang/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nb.no%2Futvidet-tilgang%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192878060&sdata=PpkvrN47zqXByzEhL6yDIzpyDCAJj9YRCnN5Vmi7Okw%3D&reserved=0>

Tilgang til digitalisert litteratur, både norsk og internasjonal, hos UNIT eller Nasjonalbiblioteket via Feide gjør livet enkelt, gitt at man er knyttet til rett type institusjon.

Er man ikke tilknytte rett type institusjon, blir det straks mye mer pes, særlig for tidsskriftartikler siden man da må forholde seg til et villniss av publikasjoner og elendige betalingsløsninger.
Noen som vet om en kommersiell portal som gir noe av de samme praktiske forenklingene som Feide?

Feide:
https://www.feide.no/<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.feide.no%2F&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192878060&sdata=M4v9ehD6sDXVpzKjtB1WxxJcH4xrG3fyUJ0zxJ4JFWM%3D&reserved=0>

Jeg ser for meg noen viktige aktører som kunne trenge enklere tilgang til ((c)-beskyttet) forskning/litteratur:

- sivile organisasjoner
- skriveprosjekter ikke tilknyttet (utdannings)institusjoner
- amatører

  - - -

Sånn apropos, en slags norsk, kunnskapspolitisk idé:

Jeg tenker også at når litteratur er digitalisert så gir det mindre mening å ekskludere grupper og individer, som ikke er tilknyttet
utdannings- eller forskningsinstitusjoner, fra de klassiske
UNIT-tjenestene: Den samme infrastruktur som gir studenter og forskere eksklusiv tilgang til litteratur kunne allmenngjøres for alle, mot individuell betaling, fx abonnementsordninger, men "administrert kollektivt" (en slags semi-kommersiell utvidelse av bibliotekstanken).
Det kunne rent teknisk løses med en kommersiell tjenesteleverandør mot Feide, og så kunne de filtrere bort alt digitalisert materiale som er sensitivt (fx pga personvern).
Tjenesteleverandøren kunne være et AS som kjøres av et selskap med spesiell konsesjon fra staten. Sett fra Feide sitt ståsted behøver ikke det innebære noe merarbeid så lenge alle penge- og administrasjonsbekymmer håndteres innen AS'et, og dette kan finansiere eventuelle merutgifter for UNITs abonnementer.
Eller hvis ikke et AS, Nasjonalbiblioteket kunne kanskje kjøre en Feide-plug-in for betalende individer??

Bare et idémyldringsinnfall.

Nå kan kanskje denne semi-kommersielle ideen virke uforenlig med bibliotekstanken, men den tekniske og betalingsmessige forenklingen ville jo være enorm, noe som kan ses på som en økonomisk "utjevning" av organisatorisk art. Virker noe anakronistisk at akademikere og studenter skal ha enerett på slike forenklinger. (Selv om man låner bøker gratis på biblioteket er jo ikke buss- eller bilturen dit gratis ...)

Dessverre bruker Feide Google-tjenester, så sånn sett er en generalisering av Feide en dårlig idé, men likevel...

Mvh
Tore Ferner
--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailman.kunnskapsallmenning.no%2Fmailman%2Flistinfo%2Fbiblioteknorge&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192888017&sdata=RGjxnU8il6xpECu6stt5Ph3kqKTBFJrOkAX%2FGKqRQN8%3D&reserved=0>
--
Biblioteknorge mailing list
biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no<mailto:biblioteknorge at kunnskapsallmenning.no>
http://mailman.kunnskapsallmenning.no/mailman/listinfo/biblioteknorge<https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fmailman.kunnskapsallmenning.no%2Fmailman%2Flistinfo%2Fbiblioteknorge&data=02%7C01%7Cfrode.bakken%40usn.no%7C8ccf6cdbc1ec4d60fd8d08d864797869%7Cbc758dd0ab5343729a7ce98a9620862c%7C0%7C0%7C637369821192888017&sdata=RGjxnU8il6xpECu6stt5Ph3kqKTBFJrOkAX%2FGKqRQN8%3D&reserved=0>
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://mailman.kunnskapsallmenning.no/pipermail/biblioteknorge/attachments/20200929/70b8c20b/attachment-0001.htm>


More information about the Biblioteknorge mailing list